සුන්දර ස්වර්ණමාලිය..... පුදුමාකාරයි...

ජීවිත දින පොත ඔහේ පෙරලෙනකොට
ඒකට අරුතක් දෙන්න හිතාගෙන
ගියා දැක්මේ රිසියෙන් පිංබර රජරට
සිලි සිලි ශාන්ත හඬින් ලෙලෙන බෝ පත් සිහිල විඳ
පියමැන්නා විඳගන්නට පිංබර ස්වර්ණමාලිය දෑස පුරාවටම
විශ්මයකි!
කෙලෙසද ස්වර්ණමාලියේ ඔබ නැගුනේ මෙ තරමට
ඇසුවෙමි ශ්වේත රාජිණියගෙන්
ඒ සුන්දර අතීතයේ දී
ගාමිණී මහා නිරිඳුන් ලක් මවට තිබූ ආදරයත්
පෙර ලක් දරුවනගේ ත්‍රි රත්නයට තිබූ ශ්‍රධාවේ මහිමයත්
මිස
අන් කවරදැයි මිමිණුවා සිහින් හඬින්.....

Comments

Popular posts from this blog

ඒන්ජල්......

ජීවත් වෙන්න තිබුණානම් තවත් එක දවසක්..........

මුවැත්තියකගේ උණුසුම...